23 ޑިސެމްބަރ 2018
އެލްޖީއޭގެ ރައީސްކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ހަމަޖައްސަވައިފި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، އެމަނިކުފާނު މިމަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/ 7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 
21 ޑިސެމްބަރ 2018
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2003/1 (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ) ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖަމްޢިއްޔާގެ ރެޖިސްޓްރާރ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް ޢަލީ ނަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވަނީ ޢައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.
 
20 ޑިސެމްބަރ 2018
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޙަފްލާ މިރޭ އޮންނާނެ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޙަފްލާ މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މިޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީއެވެ. މަރްހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2018
ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ކޮމިޝަނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ހެދުމާއިގުޅޭ ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ މިކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްއެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2018
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރުންނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރުންނާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކާއި ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.