08 ފެބްރުއަރީ 2019
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ދެއްވި ޚިޠާބް.
އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަކަކޮޅު މިފަށަނީ ހުރަވީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާ ތަހުނިޔާ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމުން. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ ދިވެހި ތާރީޚުގެ ސަފްޙާތަކުގެ ތެރެއިން އަލިގަދަ ޞަފްޙާއެއް، ކާބަފައިންގެ ޤުރުބާނީތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެއް، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ޛިކުރާތަކުގެ ތެރެއިން އަރާހުރި ކުލަގަދަ ޛިކުރާއެއް.
 
06 ފެބްރުއަރީ 2019
"އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުން" ފެށުމުގެ ގޮތުން އެލްޖީއޭ އިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދު ﷲ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ން ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަދި އެލްޖީއޭގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢާބްދުﷲ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.
 
06 ފެބްރުއަރީ 2019
"ޖަރނީ" މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ "ޖަރނީ" މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށް "ޖަރނީ" ގެ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރިއެވެ.
 
04 ފެބްރުއަރީ 2019
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮންނާނީ 3 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440، 7 ފެބުރުވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫލްގައެވެ. މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.
 
29 ޖެނުއަރީ 2019
"ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ސްޕޮންސަރޑް ހައި-ލެވެލް މީޓީންގ އޮފް އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑަރސް އޮން ވަލްނަރަބިލިޓީ ޓު އަންޑާސީ ޑާޓާ ކޭބަލްސް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރު ފުރާވަޑައިގެންފި
އިންޓަރނެޓާއި، މުވާޞަލާތީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލްތަކަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ނުރައްކާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މިފަދަ ނުރައްކާތަކަށް އެޑްރެސްކުރުމުގައި ހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރިޓައިމް ލޯ ކޮންފަރެންސްގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވޭ "ޔޫ.