25 ޖުލައި 2012
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް މިރޭފެށޭނެ
މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިނިވަންދުވަގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެންދަނީ ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ (މިރޭ) ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޙަފްލާއިންނެވެ.
 
25 ޖުލައި 2012
މަރަށް މަރު ހިފުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވެއްޖެ ކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
ތޫނު ހަތިޔާރުން މީހުން މެރުން ރާއްޖޭގައި ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވެއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޑރ.
 
27 މެއި 2012
މަދަނީ ތަޢްލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ޙައްޤުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި
މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގަވާއިދަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުު (24 މެއި 2012) ވަނީ 10:00 ން 11:00ށް  މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ބޭއްވިފައެވެ.
 
24 މެއި 2012
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ޝިޢާރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން" ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޙަރަކާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ޝިޢާރު ތަކުގެ ދަށުން “ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން” ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތް ކަމުގައިވާ “ޢާއިލީ ހަވީރު” ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.
 
24 މެއި 2012
ގައުމީ އިދާރާތައް އުވާލުމާއި ގުޅިގެން އެ އިދާރާތަކުންނާއި ޔުނިޓް ތަކުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ
ގައުމީ އިދާރާތައް އުވާލުމާއި ގުޅިގެން އެ އިދާރާތަކުންނާއި ޔުނިޓް ތަކުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ރަށު ކައުން ސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވޭ އާންމު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ.