30 ޖުލައި 2012
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގުޅިގެން މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދެވުނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު 5 ސްކޫލަށެވެ.

 
29 ޖުލައި 2012
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް ބާއްވައިފި
މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބާއްވައިފިއެވެ. މިނިވަންދުވަގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެންދިޔައީ ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޙަފްލާއިންނެވެ.
 
25 ޖުލައި 2012
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް މިރޭފެށޭނެ
މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިނިވަންދުވަގެ ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެންދަނީ ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ (މިރޭ) ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޙަފްލާއިންނެވެ.
 
25 ޖުލައި 2012
މަރަށް މަރު ހިފުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވެއްޖެ ކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
ތޫނު ހަތިޔާރުން މީހުން މެރުން ރާއްޖޭގައި ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވެއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޑރ.
 
27 މެއި 2012
މަދަނީ ތަޢްލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ޙައްޤުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި
މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގަވާއިދަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުު (24 މެއި 2012) ވަނީ 10:00 ން 11:00ށް  މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ބޭއްވިފައެވެ.