13 އޯގަސްޓް 2012
ރަށު ކައުންސިލްތައް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ލޯކަލް ގަވަރުމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކޮނޮލްޖީ ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްތައް ކޮމްޕިއުޓަރު ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ރަށު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށް، ރަށު ފެންވަރުގައި ބެލެހެއްޓޭ މައުލޫމާތުތައް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ އެކު ހިއްސާ ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކުރުމަށް ގައުމީ ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގައާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގާއި އެލްޖީއޭ އާއި އެންސީއައިޓީ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރީ އެންސީއައިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
 
13 އޯގަސްޓް 2012
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދަނޑުގެ ކުޅިވަރު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ރޯދަމަހާ ދިމާވުމާގުޅިގެން ފަސްކުރުމަށްފަހު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 6 ވަނަ  ދުވަހުގޭ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
09 އޯގަސްޓް 2012
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމއެފެއާޒް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ރޭ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުންނާ ގުޅޭ ބައެއްކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުމެވެ.
 
07 އޯގަސްޓް 2012
ސައުތު އޭޝިއަން ފޮރ ހިއުމަންރައިޓްސް މިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ހޯމްމިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ސައުތު އޭޝިއަން ފޮރ ހިއުމަންރައިޓްސްގެ މިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2012
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ފ. ދ. އަދި ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު މިއޯގަސްޓް މަހުގެ 2ން 5ށް ފ. ދ. އަދި ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.