26 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމާއި އިންޓީރިއަރ ހޯމް ސެކެޓްރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ފެށޭ ސާކު ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ދާޚިލީ ވަޒީރުންނާއި ސާކް ޤައުމުތަކުގެ އިންޓީރިއާ ހޯމް ސެކެޓްރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ޑރ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް އިންޓީރިއާ ހޯމް ސެކްރެޓަރީޒް 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފި
ސައުތު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންޓީރިއާ ހޯމް ސެކްރެޓަރީޒްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބަންޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ އޯކިޑް މާލަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސާކްގައި ހިމެނޭ މެމްބަރު 8 ޤައުމުން 53 މަންދޫބަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ސާރކް ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސާރކް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރެސޯޓްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމަހުގެ 24 ން 26 ށް ކުރިޔަށްދާ ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމާއެކު އެއާގުޅިފައިވާ އެހެން ދެބައްދަލުވުމެއްވެސް ކުރިޔަށް ދެއެވެ.
 
22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި.
މިމަހު 24 ން 26 އަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ވަފުދުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަންފަށައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.