14 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ
ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙަންމަދުސަލީމެވެ.
 
11 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަނީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވާ ހުކުރު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި މުވައްޒަފުންނާ އަދި ގައިދީންނާގުޅޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
10 އޮކްޓޯބަރ 2012
މިމިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަޙާސިންތާ" ރ. މީދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި.
މިމިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަޙާސިންތާ" ރ. މީދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި. ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 ން 20 ށް.
 
01 އޮކްޓޯބަރ 2012
ސާރކް ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
ސާރކް ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ރަސްމީކޮށް ރާއްޖޭގައި މިއަދު އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ސާރކްގެ 8 ޤައުމަކުން 65 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގައެވެ.
 
01 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ
ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ.