14 ޖެނުއަރީ 2013
ޤައުމީ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫ ގައި ފާހަގަކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްްއެފެއާޒުން އިސްނައިގެން 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލ.އަތޮޅު ފޮނަދޫ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް ފެށުނީ ގައުމީ ރޭ 8 ޖެހިއިރު ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތަކުންނެވ.
 
14 ޖެނުއަރީ 2013
ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއި އުތީމު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޤައުމީ ދުވަސް އުތީމު ގައި ފާހަގަކޮށްފި
ހއ.އުތީމު ކައުންސިލާއި ހޯމްމިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް އުތީމްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 6 ޖެހިއިރު ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ނަންގަވާދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢުއެވެ.
 
26 ޑިސެމްބަރ 2012
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ލ.ފޮނަދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން ލ. ފޮނަދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ މިރަސްމިއްޔާތާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
 
25 ނޮވެމްބަރ 2012
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފެށިއްޖެ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، "ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް" މިޝިޔާރުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޤައުމީ މަހާސިންތާ މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިމަހާސިންތާ އޮންނާނީ މިނޮވެމްބަރ 25 ން 29 ށް ރ. އަތޮޅު މީދޫގައެވެ.
 
25 ނޮވެމްބަރ 2012
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ނ. އަތޮޅުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށިއްޖެ
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤަވާއިދަށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނ.