18 ފެބްރުއަރީ 2019
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިއަހަރު ރަށްރަށުގައި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކައުންސިލްތަކަށް އެހީދެއްވާނީ ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ގޮތަށް ހިންގާ ތަރައްޤީޤެ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.
 
17 ފެބްރުއަރީ 2019
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު ބާޠިލްކޮށްފި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)10-E/10/2019/24 (17 ފެބްރުއަރީ 2019) އިޢުލާނުން މި އުޞޫލު ވަނީ ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.
 
09 ފެބްރުއަރީ 2019
ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުރަވީޝިޕް ދައްކާލުން ކުރިއަށް އެބަދޭ
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރަވީޝިޕް ދައްކާލުމާއި، އެޝިޕާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންދިނުން މިއަދު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މިހަރަކާތްތައް ހަވީރު 6:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
09 ފެބްރުއަރީ 2019
ހުރަވީ ދުވަހާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށްދީފި
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށްދީފިއެވެ. މިމަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮތީ ރޭ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައެވެ. މިބައްދަލުމުގައި ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެވުނެވެ.
 
08 ފެބްރުއަރީ 2019
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާއޮތީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫލްގައެވެ. މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.