21 ޖެނުއަރީ 2013
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ ހިނގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުގައި ހިމަނާނެ ބައިތައް ޖަމްޢިއްޔާ ސެކްޝަނުން ހާމަކޮށްފި
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗްމަހުގެ ކުރިން އެޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިނގިގޮތާއި އެޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުގައި ހިމަނާނެ ބައިތައް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
 
20 ޖެނުއަރީ 2013
ދެ އަހަރުވަންދެން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ހުށަނާޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް އުވާލަން ނިންމައިފި
ފެބްރުއަރީ 24 ގެ ނިޔަލަށް ދެއަހަރުވަންދެން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ހުށަނާޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް އުވާލަން ހޯމްމިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. މިމިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ 26 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ޢާންމުކުރެއްވި އިޢުލާނަކުންނެވެ.
 
20 ޖެނުއަރީ 2013
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މިހާތަނަށް 35 ކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނެވިއްޖެ
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 42 ކުއްޖަކު ބައިވެރިވެ، 35 ކުއްޖަކު މުޖްތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އެޔުނިޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
 
17 ޖެނުއަރީ 2013
2012 ވަނަ އަހަރު އަލަށް 120 ޖަމްޢިއްޔާ ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރި
ވޭތުވެދިޔަ 2012 ވަނަ އަހަރު ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާގެ ގޮތުގައި ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި 120 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހު 7 ޖަމްޢިއްޔާ، ފެބްރުއަރީ މަހު 3 ޖަމްޢިއްޔާ، މާޗްމަހު 3 ޖަމްޢިއްޔާ، އޭޕްރީލް މަހު 17 ޖަމްޢިއްޔާ، މެއި މަހު 16 ޖަމްޢިއްޔާ، ޖޫންމަހު 8 ޖަމްޢިއްޔާ، ޖުލައި މަހު 11 ޖަމްޢިއްޔާ، އޮގަސްޓް މަހު 8 ޖަމްޢިއްޔާ، ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 10ޖަމްޢިއްޔާ، އޮކްޓޮބަރ މަހު 8 ޖަމްޢިއްޔާ، ނޮވެމްބަރ މަހު 15 ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޑިސެމްބަރ މަހު 12 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
 
14 ޖެނުއަރީ 2013
ޤައުމީ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫ ގައި ފާހަގަކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްްއެފެއާޒުން އިސްނައިގެން 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލ.އަތޮޅު ފޮނަދޫ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް ފެށުނީ ގައުމީ ރޭ 8 ޖެހިއިރު ފޮނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތަކުންނެވ.