06 ނޮވެމްބަރ 2012
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 8 ވަނަ ބުރު ފެށިއްޖެ
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 8 ވަނަ ބުރު ކ. ތުލުސްދޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ކ. އަދި ވ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުންނާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނާއި މުޅިއެކު 30 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.
 
18 އޮކްޓޯބަރ 2012
ހޯމްމިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމަހުގެ 17 ން 20 ގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ ސިންގަޕޫރުގެ ޖަލުތަކުގެ ނިޒާމް މެނޭޖްކުރާ ގޮތާއި ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ތަޖްރިބާ ރާއްޖެއާއި ހިއްސާކުރުމެވެ.
 
14 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 7 ވަނަ ބުރު ފެށިއްޖެ
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 7 ވަނަ ބުރު މިއަދު އދ. މަހިބަދޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އއ. އަދި އދ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުންނާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނާއި 4 ސްކޫލަކުން މުޅިއެކު 26 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.
 
14 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ
ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙަންމަދުސަލީމެވެ.
 
11 އޮކްޓޯބަރ 2012
ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަނީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން (ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް) ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވާ ހުކުރު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި މުވައްޒަފުންނާ އަދި ގައިދީންނާގުޅޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.