25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް އިންޓީރިއާ ހޯމް ސެކްރެޓަރީޒް 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވައިފި
ސައުތު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންޓީރިއާ ހޯމް ސެކްރެޓަރީޒްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބަންޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ އޯކިޑް މާލަމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސާކްގައި ހިމެނޭ މެމްބަރު 8 ޤައުމުން 53 މަންދޫބަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ސާރކް ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ސާރކް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރެސޯޓްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމަހުގެ 24 ން 26 ށް ކުރިޔަށްދާ ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުންގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމާއެކު އެއާގުޅިފައިވާ އެހެން ދެބައްދަލުވުމެއްވެސް ކުރިޔަށް ދެއެވެ.
 
22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި.
މިމަހު 24 ން 26 އަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ވަފުދުތަކުގެ މަންދޫބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަންފަށައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.
 
13 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ސާކް ހޯމްމިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ވަފުދުތައް ސެޕްޓެމްބަރ 22 ގައި އަންނަން ފަށާނެ
މިމަހުގެ 24 ން 26 އަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސާކް ހޯމްމިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ސާކްގެ ގައުމުތަކުގެ ވަފުދުތައް މިމަހުގެ 22 ގައި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެއެވެ. ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ސާކް އިމިގްރޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބައްދަލުވުމެވެ.