18 މާރޗް 2013
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ނަތީޖާ ނެރެވިއްޖެ ކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ.
ު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ދާއިރާ އިން އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުކުރެވޭހާ ގިނަ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެލާނާގޭ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.
 
14 މާރޗް 2013
ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި
މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފިއެވެ. ސްޓްރަކްޗަރ އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަގްޞަދަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ މިހާރުގެ ސްޓަރަކްޗަރ މެއިންޑޭޓަށް ނުފެތޭތީ މެއިންޑޭޓާ އެއްގޮތަށް އަލުން ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލުމެވެ.
 
24 ފެބްރުއަރީ 2013
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2013 ފެބްރުއަރީ 21 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކ މާފުށީގައި ބާއްވަައިފިއެވެ. މިމިނިސްޓްރީގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންއާއި ގުޅިގެން 2013 ފެބްރުއަރީ 17 ން 20 ށް ހިންގި ޓްރޭނިންގައި، އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ކ.
 
18 ފެބްރުއަރީ 2013
ނައިޖީރިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ ހޯމްމިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ނައިޖީރިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ މިސްޓަރ ޑައުޑާ ޑަންލާޑި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިޖީރިޔާގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވާ ގޮތާއި، އެޤައުމުގެ ހާލަތު ބާޔާން ކުރެއްވިއެވެ.
 
17 ފެބްރުއަރީ 2013
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ.
ޕްރިޒަން އޮފިސަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކ. މާފުށީގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީގެ ޖެވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންއާއި ގުޅިގެން މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ން 20 ށް ހިންގާ ޓްރޭނިންގައި، ބަންދުގައިތިބޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނުއުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީނު ދެވޭނެއެވެ.