10 ފެބްރުއަރީ 2013
ހޯމްމިނިސްޓްރީ ގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ސްރީލަންކާ އަށް ރަސްމީތަދުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ކުށުގެ މާޙައުލުން ސަލާމަތްކޮށް، އެކުދިންނަށް އެކަށޭނަ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަމްރީނުދީ، އެކުދިންނަކީ ގާނޫނަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، އަދި އިޖުތިމާޢީ އަގުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާބަޔަކަށް ހަދައިދިނުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް، ކަމާބެހޭ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ސަލީމް، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ، ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒުން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.
 
27 ޖެނުއަރީ 2013
ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނަށް އާ އަހަރުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި އެޕްރައިޒަލް ފޯމް ފުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުންދީފި
ހޯމް މިމިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަން، ޔުނިޓް އަދި ޑިވިޜަން ތަކުގެ ވެރިންނާއި އެބޭފުޅުންގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސްޕަވައިޒަރުންނަށް ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމްފުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލްސަވިސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.
 
22 ޖެނުއަރީ 2013
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޝިޢާރު ބޭނުންކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި
2013 ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި އެކިއެކި ޝިއާރު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. މިގޮތުން 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސިޓީތަކާއި، އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޝިޢާރެއް ކަނޑަ އެޅުއްވިއެވެ.
 
21 ޖެނުއަރީ 2013
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ ހިނގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުގައި ހިމަނާނެ ބައިތައް ޖަމްޢިއްޔާ ސެކްޝަނުން ހާމަކޮށްފި
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންވެސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗްމަހުގެ ކުރިން އެޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިނގިގޮތާއި އެޖަމްޢިއްޔާގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހިސާބުގައި ހިމަނާނެ ބައިތައް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
 
20 ޖެނުއަރީ 2013
ދެ އަހަރުވަންދެން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ހުށަނާޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް އުވާލަން ނިންމައިފި
ފެބްރުއަރީ 24 ގެ ނިޔަލަށް ދެއަހަރުވަންދެން އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ހުށަނާޅާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް އުވާލަން ހޯމްމިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. މިމިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ 26 ޑިސެމްބަރ 2012 ގެ ޢާންމުކުރެއްވި އިޢުލާނަކުންނެވެ.