29 އޭޕްރީލް 2013
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް ވަހީދާއަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވަދާއި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި.
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް ވަޙީދާ މުއްދަތު ހަމަކުރައްވައި ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވާތީ، ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ބާއްވައިފިއެވެ.
 
17 އޭޕްރީލް 2013
ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ
ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ މަދަނީ ތަޢްލީމު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް (ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސްގެ ޓްރެއިނިންގ) ގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.
 
10 އޭޕްރީލް 2013
ކުރޫގާ ވެލާނާފުޓްސެލް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދައިފި.
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް ކަޕް ފުޓްބޯޅާ މުބާރާތުގެ 2013 ގެ ޗެންޕިއަންކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް (މިނީ ފުޓްސެލް ގްރައުންޑް) ގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން އިމިގްރޭޝަން އަތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރިހޯދީ 3-3 ން އެއްވަރުވެގެން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-5 ން ނެވެ.
 
09 އޭޕްރީލް 2013
ކުރޫގާ ވެލާނާފުޓްސެލް ކަޕް 2013 މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ ކުޅޭނެ.
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ 9:00 ގައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް (މިނީ ފުޓްސެލް ގްރައުންޑް) ގައި ކުޅޭނެއެވެ. ފައިނަލް މެޗް ގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިމިގްރޭޝާނާއި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއެވެ.
 
01 އޭޕްރީލް 2013
ކުރޫގާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް ކަޕް 2013 ފެށިއްޖެ
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ވެލާނާކަޕް 2 ރޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތް ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ.