24 ފެބްރުއަރީ 2013
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2013 ފެބްރުއަރީ 21 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކ މާފުށީގައި ބާއްވަައިފިއެވެ. މިމިނިސްޓްރީގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންއާއި ގުޅިގެން 2013 ފެބްރުއަރީ 17 ން 20 ށް ހިންގި ޓްރޭނިންގައި، އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ކ.
 
18 ފެބްރުއަރީ 2013
ނައިޖީރިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ ހޯމްމިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ނައިޖީރިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ މިސްޓަރ ޑައުޑާ ޑަންލާޑި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިޖީރިޔާގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވާ ގޮތާއި، އެޤައުމުގެ ހާލަތު ބާޔާން ކުރެއްވިއެވެ.
 
17 ފެބްރުއަރީ 2013
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ.
ޕްރިޒަން އޮފިސަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކ. މާފުށީގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީގެ ޖެވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންއާއި ގުޅިގެން މިހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ން 20 ށް ހިންގާ ޓްރޭނިންގައި، ބަންދުގައިތިބޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނުއުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީނު ދެވޭނެއެވެ.
 
14 ފެބްރުއަރީ 2013
ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިންވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކޮށްފި
ހޯމް އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ފަޔާޟް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީސް (އައިލްސް) ގުޅިގެން އިސްކަންދަރުކޮށީގައި މިއަދު ފެށުނު ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
 
12 ފެބްރުއަރީ 2013
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާ 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1434، 12 ފެބްރުއަރީ 2013 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ.