13 އޯގަސްޓް 2012
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދަނޑުގެ ކުޅިވަރު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ރޯދަމަހާ ދިމާވުމާގުޅިގެން ފަސްކުރުމަށްފަހު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 6 ވަނަ  ދުވަހުގޭ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
09 އޯގަސްޓް 2012
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމއެފެއާޒް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ރޭ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުންނާ ގުޅޭ ބައެއްކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުމެވެ.
 
07 އޯގަސްޓް 2012
ސައުތު އޭޝިއަން ފޮރ ހިއުމަންރައިޓްސް މިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ހޯމްމިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ސައުތު އޭޝިއަން ފޮރ ހިއުމަންރައިޓްސްގެ މިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު މިމިނިސްޓްރީގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.
 
06 އޯގަސްޓް 2012
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ފ. ދ. އަދި ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު މިއޯގަސްޓް މަހުގެ 2ން 5ށް ފ. ދ. އަދި ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
 
30 ޖުލައި 2012
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގުޅިގެން މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދެވުނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު 5 ސްކޫލަށެވެ.