03 ޖޫން 2013
ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ދަ ރައިޓް އޮނަރަބްލް ސަރ ޑޮނަލްޑް މެކިނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
30 މެއި 2013
ސްރީލަންކާގެ ޕޮލިސް އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ދަޢުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ސްރީލަންކާގެ ޕޮލިސް އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެން.ކޭ.އިލާންގް ކޫން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 
27 މެއި 2013
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 13 ވަނަ ބުރުގެ ނިންމުން ފާހަގަކޮށްފި
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 13 ވަނަ ބުރު ގެ ނިމުން މ.މުލީގައި ބާއްވައިފިއެވެ.
 
21 މެއި 2013
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހީމް ޝަހީބު ސެކްޝަންތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިމިނިސްޓްރީގެ އާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހީމް ޝަހީބު ސެކްޝަންތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އޮޅުންފިލުއްވާ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތްހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމެވެ.
 
21 މެއި 2013
ތުރުކީގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސްގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމްމިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ތުރުކީގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސްގެ ބޭފުޅުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ޕޮލިހުންގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާ އަދި އިތުރަށް މިގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.