10 އޭޕްރީލް 2013
ކުރޫގާ ވެލާނާފުޓްސެލް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދައިފި.
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް ކަޕް ފުޓްބޯޅާ މުބާރާތުގެ 2013 ގެ ޗެންޕިއަންކަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް (މިނީ ފުޓްސެލް ގްރައުންޑް) ގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުން އިމިގްރޭޝަން އަތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރިހޯދީ 3-3 ން އެއްވަރުވެގެން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-5 ން ނެވެ.
 
09 އޭޕްރީލް 2013
ކުރޫގާ ވެލާނާފުޓްސެލް ކަޕް 2013 މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ ކުޅޭނެ.
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ 9:00 ގައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް (މިނީ ފުޓްސެލް ގްރައުންޑް) ގައި ކުޅޭނެއެވެ. ފައިނަލް މެޗް ގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިމިގްރޭޝާނާއި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއެވެ.
 
01 އޭޕްރީލް 2013
ކުރޫގާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް ކަޕް 2013 ފެށިއްޖެ
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ވެލާނާކަޕް 2 ރޭ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތް ހުޅުވައި ދެއްވީ ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ.
 
28 މާރޗް 2013
ވެލާނާފުޓްސެލް މުބާރާތް މިމަހު 31 ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
ހޯމްއެފެއާޒް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުންގެންދާ ވެލާނާ ފުޓްސެލް މުބާރާތް މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމުބާރަތަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.
 
28 މާރޗް 2013
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މިޝޭލް ޖޭ ސިސޯން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.