21 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ހަވާލުވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދެ ޑިޕާމަންޓެއް ކަމުގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.
 
21 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒްއެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ރަޖީވް ސަހަރޭ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި މިމިނސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ.
 
20 ނޮވެމްބަރ 2013
ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުން އޮތީ، އީއްޔެ ހަވީރު 4 ޖެހިއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.
 
31 އޮކްޓޯބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރގެ ކާރުކޮޅަށް ބަޔަކު ޙަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލުމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަގުތެއްގައި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒްއެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ރަޖީވް ސަހަރޭ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް އަޙްމަދު ފަޔާޒު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
 
24 އޮކްޓޯބަރ 2013
ނޫސްބަޔާން
......