29 ޖެނުއަރީ 2019
"ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ސްޕޮންސަރޑް ހައި-ލެވެލް މީޓީންގ އޮފް އިންޑިއަން އޯޝަން ލީޑަރސް އޮން ވަލްނަރަބިލިޓީ ޓު އަންޑާސީ ޑާޓާ ކޭބަލްސް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރު ފުރާވަޑައިގެންފި
އިންޓަރނެޓާއި، މުވާޞަލާތީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލްތަކަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ނުރައްކާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މިފަދަ ނުރައްކާތަކަށް އެޑްރެސްކުރުމުގައި ހުރި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރިޓައިމް ލޯ ކޮންފަރެންސްގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވޭ "ޔޫ.
 
24 ޖެނުއަރީ 2019
އެން.ޖީ.އޯ ފެއަރ (ހަވަލި) އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއްބާއްވައިފި
އެން.ޖީ.އޯ ފެއަރ (ހަވަލި) އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެން.ޖީ.އޯ ފެއަރ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން ހަވަލިއާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ޔޫ.
 
24 ޖެނުއަރީ 2019
ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކްގެ 3 ވަނަ ދައުރު އިފްތިތާހްކޮށްފި
ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކްގެ 3 ވަނަ ދައުރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިޙަފްލާގައި ޔޫތު ލިޑާރސް ނެޓްވޯކްގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
 
22 ޖެނުއަރީ 2019
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފެއަރ އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
އެން.ޖީ.އޯ ފެއަރ އިޢުލާން.
 
20 ޖެނުއަރީ 2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިންގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ފައްޓަވާއިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އޮނަރަބަލް އިމްރާން ޢަބްދު ﷲ އެވެ.