03 ޑިސެމްބަރ 2013
ފުލުހުންނާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އެޅުން
......
 
02 ޑިސެމްބަރ 2013
މަސީގެ އިސްވެރިން ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފީ
2 ޑިސެމްބަރ- މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ބައްދަލްކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލްކުރެއްވުމުގައި މަސީގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
 
02 ޑިސެމްބަރ 2013
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެމްބަރ- ޔޫ،އެން،އާރު،ސީ،އޭ،އައި އަދި ޔުނިސެޕްގެ ރެފްރިޒެންޓަޓިވް މިސް ޒޭބާ ބުޚާރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޚާއްސަކޮން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
 
26 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިމިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމާ ޙަވާލުވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުން ފިލުއްވިއެވެ.
 
21 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ހަވާލުވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދެ ޑިޕާމަންޓެއް ކަމުގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.