25 ނޮވެމްބަރ 2012
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ނ. އަތޮޅުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށިއްޖެ
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤަވާއިދަށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނ.
 
25 ނޮވެމްބަރ 2012
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން ކ. ތުލުސްދޫ ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން "އަމާން ރަށްވެހިކަން، ރައްޔިތުންނަށް ގޮވުން" މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ތުލުސްދޫ ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެއެވެ. ކ.ތުލުސްދޫ ސްޓޭޖް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ޑރ.
 
19 ނޮވެމްބަރ 2012
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން ކ. ތުލުސްދޫ ގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން "އަމާން ރަށްވެހިކަން، ރައްޔިތުންނަށް ގޮވުން" މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ނޮވެމްބަރ 22 ން 23 ށް ކ. ތުލުސްދޫ ގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަގުސަދަކީ ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ދިވެހިރާއްޖެގައި ޤާއިމުކުރުމެވެ.
 
19 ނޮވެމްބަރ 2012
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ބާއްވާ ތާރީޙް ކަޑައެޅިއްޖެ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، "ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަަކައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް" މިޝިޔާރުގެ ދަށުން ޤައުމީ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަޑައެލިއްޖެއެވެ. މިމަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2012 ނޮވެމްބަރ 25 ން 28 ށް ރ.
 
06 ނޮވެމްބަރ 2012
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 8 ވަނަ ބުރު ފެށިއްޖެ
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ 8 ވަނަ ބުރު ކ. ތުލުސްދޫގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ކ. އަދި ވ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުންނާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނާއި މުޅިއެކު 30 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.