02 ޑިސެމްބަރ 2013
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެމްބަރ- ޔޫ،އެން،އާރު،ސީ،އޭ،އައި އަދި ޔުނިސެޕްގެ ރެފްރިޒެންޓަޓިވް މިސް ޒޭބާ ބުޚާރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޚާއްސަކޮން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
 
26 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިމިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމާ ޙަވާލުވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުން ފިލުއްވިއެވެ.
 
21 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ހަވާލުވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ދެ ޑިޕާމަންޓެއް ކަމުގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް (ޑީ.ޕީ.އާރު.
 
21 ނޮވެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަރ ހިޒްއެކްސަލަންސީ މިސްޓަރ ރަޖީވް ސަހަރޭ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި މިމިނސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ.
 
20 ނޮވެމްބަރ 2013
ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަޞީރެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުން އޮތީ، އީއްޔެ ހަވީރު 4 ޖެހިއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.