16 ޖެނުއަރީ 2014
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން ކިޔާ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި، މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މިޖަމްޢިއްޔާއަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ހޯދުމާއި އަދި ރާއްޖެއަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކުން އެހީތެރިވެދެވޭނެ ދާއިރާތައް ބެލުން ހިމެނެއެވެ.
 
15 ޖެނުއަރީ 2014
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް އެދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފި
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް އެދި ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދުސަރކިއުލަރއެއް ނެރެފިއެވެ. މިސަރކިއުލަގައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންކުރާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިފައިވާ އަސާސީ ހައްގެކެވެ.
 
14 ޖެނުއަރީ 2014
އެމް ބީ ސީ ގެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި މެންބަރުން ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަހީބާއި އެކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެންބަރުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމްބީސީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާއިރު ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
12 ޖެނުއަރީ 2014
މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަލްފާޟިލާ މައިޒާން އަލި މަނިކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 
12 ޖެނުއަރީ 2014
ޗައިނާގެ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިސްޓަރ ވޮން ފުކާންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާ އަދި އިތުރަށް މިގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.