04 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމަށް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއްއެޅުމަށް ބިޑްކާމިޔާބު ކުރެއްވި އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙަންމަދު ފަޔާޒެވެ.
 
25 އޯގަސްޓް 2013
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން ފަރާތްތައް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި
ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސްތަކުގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ މިދަތުރުގައި އެޔުނިޓުގެ އިސްވެރިންނާއި ކޭސްކަވަރުންގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.
 
12 އޯގަސްޓް 2013
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޯގަސްޓް 22 ގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، މިހިނގާ އޯގަސްޓް މަހުގެ 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމާއި، މެޑެއްޔާއި، ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވުން އޮންނާނެއެވެ.
 
24 ޖުލައި 2013
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެރޭ، ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢިއްޒަތް އެރުވުން އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެރޭ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދައުލަތުންދޭ އެންމެމަތީ ޝަރަފުގެ އިޢްޒަތް އެރުވުން ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.
 
30 ޖޫން 2013
މަދަނީ ތައުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަައިފި
ހޯމް މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން މަދަނީ ތައުލީމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޢާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޢާއިލީހަވީރުގައި މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ ހުރިހާ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.