23 ޑިސެމްބަރ 2013
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ މަގުޗަރޓުގައި ހިމެނޭ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ހޯމް މިިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކޮށްފި
އާސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއިން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަގުޗަރޓް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖަލުތަކުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓާކއި ރާއްޖޭހެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވިއެވެ.
 
22 ޑިސެމްބަރ 2013
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ 81ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ 81ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން، މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ސެކްޝަންތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިއެވެ.
 
22 ޑިސެމްބަރ 2013
އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ މަގު ޗާރޓު މިރޭ އިޢުލާން ކުރުން
އާސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަގު ޗަރޓް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވާ އިސްކަންދަރި ކޮށީގައި މިރޭ 9 ޖަހާއިރެވެ.
 
19 ޑިސެމްބަރ 2013
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ފަށައިފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ފަށާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިޑިސެމްބަރ މަހު ފުލުހުން ހިންގި ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާ ދެތަނެއް ފުލުހުން އަތުލައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް ބޭއްވީ ޚާއްސަ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
 
15 ޑިސެމްބަރ 2013
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް ދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހަފްތާ ބަންދުގައި ދަތުރުފުޅެއްކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދ.