26 ޑިސެމްބަރ 2012
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ލ.ފޮނަދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
1434 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުން ލ. ފޮނަދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފޮނަދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިހާރު ދަނީ މިރަސްމިއްޔާތާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
 
25 ނޮވެމްބަރ 2012
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފެށިއްޖެ
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، "ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް" މިޝިޔާރުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޤައުމީ މަހާސިންތާ މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. މިމަހާސިންތާ އޮންނާނީ މިނޮވެމްބަރ 25 ން 29 ށް ރ. އަތޮޅު މީދޫގައެވެ.
 
25 ނޮވެމްބަރ 2012
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ނ. އަތޮޅުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށިއްޖެ
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤަވާއިދަށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނ.
 
25 ނޮވެމްބަރ 2012
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން ކ. ތުލުސްދޫ ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން "އަމާން ރަށްވެހިކަން، ރައްޔިތުންނަށް ގޮވުން" މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ތުލުސްދޫ ގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެއެވެ. ކ.ތުލުސްދޫ ސްޓޭޖް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ޑރ.
 
19 ނޮވެމްބަރ 2012
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން ކ. ތުލުސްދޫ ގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.
މަދަނީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ ކެންޕޭންގެ ދަށުން "އަމާން ރަށްވެހިކަން، ރައްޔިތުންނަށް ގޮވުން" މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން ނޮވެމްބަރ 22 ން 23 ށް ކ. ތުލުސްދޫ ގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަގުސަދަކީ ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ދިވެހިރާއްޖެގައި ޤާއިމުކުރުމެވެ.