06 ފެބްރުއަރީ 2014
ހޯމް މިނިސްޓަރ ސްރީލަންކާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުއްތާ ގެނައުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.
 
05 ފެބްރުއަރީ 2014
ހޯމް މިނިސްޓަރ ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކެއް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 4 ން 5 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މިދަތުރުފުޅުގައި އީއްޔެ ވަޑައިގެންނެވީ ހދ. ނޮޅިވަރަމާއި އެއަތޮޅު ނޮޅިވަރަންފަރަށެވެ.
 
03 ފެބްރުއަރީ 2014
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
މިއަހަރުގެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާ 2 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1435، 2 ފެބްރުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނެވެ.
 
30 ޖެނުއަރީ 2014
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
މިއަހަރުގެ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް 2014 ފެބްރުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
 
29 ޖެނުއަރީ 2014
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ގަވާއިދަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ގަވާއިދަށް ސްކޫލްތަކުގެ މަތީގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 100 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނުނު ޙަރަކާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.