01 އޭޕްރީލް 2014
ހުރަވީ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު މުޢިއްޒު ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ
މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހު (03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435، 3 އޭޕްރީލް 2014) މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު މުޢިއްޒު ދުވަހާގުޅޭ ގޮތުން ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީން ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ތަޤްރީރު ހުރިހާ ޗެނަލްތަކުން ބްރޮޑްކާސްޓްކޮށް އަދި ޓެލެކާސްޓް ކުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
01 އޭޕްރީލް 2014
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކ.ހުރާގައި ފާހަގަކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

 

01 އޭޕްރީލް 2014
ޓެކްސީތަކަށް ޤައުމީ ލަވައާއި ދިވެހި ދިދަ ޙަވާލުކޮށްފި

 

01 އޭޕްރީލް 2014
ހުރަވީ ދުވަހަށް ގުނަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގަންފަށައިފި

 

25 މާރޗް 2014
އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން (1 ވަނަ)
އައްސުލްޠާނުލްޣާޒީ ޙަސަން ޢިއްޒުންދީނު، ނުވަތަ ދޮންބަންޑާރައިންނަކީ، މާލެއަތޮޅު ހުރާ އަލްވަޒީރު ޙުސައިން ދަހަރާތަކުރުފާނުންގެ އަލްވަޒީރު މުޙަންމަދު ފާމުލަދޭރި މަނިކުފާނުންގެ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު ނުވަތަ ޙަސަން މަނިކެވެ.