24 އޮކްޓޯބަރ 2013
ނޫސްބަޔާން
......
 
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމާމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީއު ދެއްވާ ނޫސްބަޔާން.
......
 
26 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން 80 އިންސައްތަ އިން މަތި ހާސިލް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން 80 އިންސައްތަ އިން މަތި ހާސިލް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
 
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2013
ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމަށް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއެކު ސޮއިކޮށްފި
ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއްއެޅުމަށް ބިޑްކާމިޔާބު ކުރެއްވި އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙަންމަދު ފަޔާޒެވެ.
 
25 އޯގަސްޓް 2013
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން ފަރާތްތައް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި ސިންގަޕޫރުގައި
ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސްތަކުގެ ޓީމެއް ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ މިދަތުރުގައި އެޔުނިޓުގެ އިސްވެރިންނާއި ކޭސްކަވަރުންގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.