26 ޖުލައި 2020
ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޢާއްމުކުރެއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖްގައެވެ.
 
24 ޖުލައި 2020
ޔޫއެންޑީޕީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
ޔޫއެންޑީޕީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިއްޔެ ވަނީ މަސްލަހަތުވެރިންގެ މެދުގައި އޮންލައިން މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
 
20 ޖުލައި 2020
އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން- އިމްރާން
އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް، ކުށް ކުރުމުން ދުރުކުރަމަކީ، ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ދިރާސާ (ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް އިން ދި އޭރިއާ އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ފޯ ޗިލްޑްރަން)ގެ ހޯދުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމަށް ފޮނުއްވި ސްޓޭޓްމަންޓްގައެވެ.
 
18 ޖުލައި 2020
ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްއަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޖަލުތަކުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ "ނެލްސަން މަންޑޭލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ" ގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްސް - ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ޑޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
 
18 ޖުލައި 2020
"މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފި
ޖަލުތަކުގައި ހުންނަންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުކަމަށް އދ.ން ކަނޑައަޅާފައިވާ 'މަންޑޭލާ ރޫލްސް' ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފިއެވެ. ސަތޭކަ ބާވީސް ޤާޢިދާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 'ދި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި އަސާސީ މަބްދައުތަކާއި، ޤައިދީންގެ ފައިލްތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި، ޤައިދީން ގިންތިކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ގޮޅިތަކުގައި ޤައިދީން ބައިތިއްބަންޖެހޭނެ ގޮތްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|