20 މާރޗް 2017
މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރ ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި
މިނިވަން ފަންސާހުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ބައެއް އިވެންޓްތައް ރޭވުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިކަމަށް އޭސީސީއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ....
 
08 މާރޗް 2017
ދިވެހި ޤައުމީ ދީދަ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފި
ދިވެހި ޤައުމީ ދީދަ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތުގެ ރަމްޒެވެ. މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައިގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތް ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތެއްގައި ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަންތަނާއި ދިދަ ބަހައްޓަންވީގޮތް އަދި ބޭނުންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ ހަމަތަކާއި މިންތައް ބަޔާންކުރުމެވެ....
 
08 މާރޗް 2017
ހާކްގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
 
07 މާރޗް 2017
ތަރިކަ މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިކަމުގައި އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމާއި ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރައްވައި ދަރިންނާއި ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައިވެސް ޤައުމިއްޔަތުގެ އޮށް އިންދެވުމަށް މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ....
 
06 މާރޗް 2017
ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާއާއި ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވައިފި
އިސްލާމީ ވަޙުދަތާއި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ޤައުމީ މަޝްރޫޢެއް ފަށްޓަވަން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކޮށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަކީ އިސްލާމީ ރީތިސިފަތަކާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ހުރި މުޖުތަމަޢަކަށް ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ....