25 ޖޫން 2014
ގދ ތިނަދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ތަނެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
......
 
15 އޭޕްރީލް 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ތަންތަން ކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕޮލިސްޓޭޝަން އިއުލާނުކުރުން
......
 
15 އޭޕްރީލް 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ތަންތަން ކަމުގައި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ އާއި މާލޭ ޖަލު އެންކްސް 1 އިއުލާނުކުރުން
އިއުލާނު ނަންބަރު
:
(IUL) 10-E/10/2014/6
...
 
10 އޭޕްރީލް 2014
މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޤާނޫން ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިޢުލާން ކުރަންޖެހޭ، މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  IUL)10-E/10/2014/5 ) އިއުލާނާގުޅޭ .
 
19 ޖޫން 2013
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިމާރާތްތަކާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މަގުމަތީ ފާރުތަކުގައި ހުއްދަނެތި ކުލަލުން
......
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15