10 އޭޕްރީލް 2014
މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޤާނޫން ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިޢުލާން ކުރަންޖެހޭ، މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  IUL)10-E/10/2014/5 ) އިއުލާނާގުޅޭ .
 
19 ޖޫން 2013
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިމާރާތްތަކާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މަގުމަތީ ފާރުތަކުގައި ހުއްދަނެތި ކުލަލުން
......
 
10 ޖޫން 2013
ވަޒީފާ

މިހާރު ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް

އެސިސްޓެންޓް އެޗް.އާރު އޮފިސަރ - އެޗް އާރު..
 
21 ޖެނުއަރީ 2013
ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ
......
 
21 ޖެނުއަރީ 2013
ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
......
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12