14 ޖުލައި 2020
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން
......
 
22 އޮކްޓޯބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
......
 
29 ޖުލައި 2019
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއާފެއާޒުން މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ތާރީޚާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ނޫސްވެރިންގެ މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް، ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން "ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" މިމައުޟޫއަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
16 ޖުލައި 2019
ޑިރެކްޓަރ
......
 
10 ޖުލައި 2019
ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯރކަރ
......
 
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|