29 ޖުލައި 2019
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއާފެއާޒުން މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހި ތާރީޚާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ނޫސްވެރިންގެ މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް، ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން "ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" މިމައުޟޫއަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 
16 ޖުލައި 2019
ޑިރެކްޓަރ
......
 
10 ޖުލައި 2019
ސޯޝަލް ސަރވިސް ވޯރކަރ
......
 
02 ޖުލައި 2019
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ
......
 
02 ޖުލައި 2019
ހިއުމަންް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
......
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15