08 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓް
......
 
20 ފެބްރުއަރީ 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013
......
 
22 އޭޕްރީލް 2013
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012
......
 
16 ޖެނުއަރީ 2013
މީޑިއާ ރިޕޯޓް 2012 - ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
......
 
07 ނޮވެމްބަރ 2012
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ގެ މަސައްކަތް (2012 ފެބްރުއަރީ 09 ން އޮކްޓޫބަރު 31 ށް)
......
 
1 2 3 4