Ministry of Home Affairs

މިނިވަން ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ޖޮއިންޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިނިސްޓްރީން ޕީއެސްއެމްއާއެކު ސޮއިކޮށްފި - އިތުރަށް
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ޖޮއިންޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ...
23 ޖޫން 2016
ހޯމްމިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
23 ޖޫން 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ...
17 ޖޫން 2016
އައި އެސް ޑީ ބީ – ޓީ އެއްބަސް ވުމުގައި ...
16 ޖޫން 2016
ރިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޚާތިމް އިބްރާހިމް އެލްޖީއޭގެ ރައީސް އަދި ...
12 ޖޫން 2016
ޓާރކިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖަންސީ އިން ...
09 ޖޫން 2016
17 ވަނަ އެކްސެލް ސީއާރު ސީ ކަޕް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ހޯމް ...
07 ޖޫން 2016
ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ޝޯ ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
02 ޖޫން 2016
ދީނީ ނަޞޭޙަތާއެކު މާހެފުން ބާއްވައިފި
01 ޖޫން 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް