Ministry of Home Affairs

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރަޖިސްޓްރާރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި - އިތުރަށް
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާ ރަޖިސްޓްރާރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޯގަސްޓް 2016
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ...
25 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 އޯގަސްޓް 2016
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާޢިދު ގެޒެޓްކޮށްފި
24 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޖައިކާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 އޯގަސްޓް 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ބާޠިލް ...
18 އޯގަސްޓް 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚާއި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ...
17 އޯގަސްޓް 2016
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ...
17 އޯގަސްޓް 2016
ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރު ފުރުން ...
16 އޯގަސްޓް 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް