Loading...
* ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަންގައި، ރީޖަނަލް ކްރިމިނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޝެއަރިންގ ސެންޓަރއެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ހައިލެވެލް މީޓިންގ އޮފް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. * ފުނަދޫގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފި : ށ. ފުނަދޫގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރުފުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި އަދި ފުނަދޫ ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭފުޅުންނާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފުނަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. * އެންޑީއޭގެ ފަރާތުން އެއިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފި : ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން އެއިދާރާއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަނުގައި މަސްތުވާތަކެތިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޑްރަގް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ޑްރަގު އެޖެންސީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމާއި އަދި ލިބެންހުރި ފަރުވާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނެވެ. * ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި : ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމު ޤައުމާމުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. * ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ : ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހއ.އުތީމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރަމް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތައް ފެށިގެން ދިޔައީ ރޭ 8:00 ގައި އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުންނެވެ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  ޤައުމީ ދުވަސް
  19 ނޮވެމްބަރ 2017
  0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއެްގައި ސްރީލަންކާއަށް ...
23 ނޮވެމްބަރ 2017
ފުނަދޫގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 50 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުން ކުރިއަށް ...
22 ނޮވެމްބަރ 2017
އެންޑީއޭގެ ފަރާތުން އެއިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ...
22 ނޮވެމްބަރ 2017
ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
20 ނޮވެމްބަރ 2017
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމުގައި ...
19 ނޮވެމްބަރ 2017
މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
19 ނޮވެމްބަރ 2017
މި ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ބާއްވަން ...
16 ނޮވެމްބަރ 2017
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ދިދަ ...
15 ނޮވެމްބަރ 2017
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ...
15 ނޮވެމްބަރ 2017
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް