Loading...
* ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، މިއަހަރު މިނިވަންދުވަހު ފުޅަނދުބުރު އޮންނާނެ : މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހު ފުޅަނދުބުރު އޮންނާނެއެވެ. ފުޅަނދުބުރު މިނެރެނީ ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހުއެވެ. ފުޅަނދުބުރު އޮންނާނީ މިމަހުގެ 27 ވާ ހޮނިހިރު (އަންނަ ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެރޭ މާލޭގެ ބޮޑަތި މަގުތަކުގައެވެ. * އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި : އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން މިއަދު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ސެޝަނަކީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ – އަޔާދީ ތަކަފުލްއިން އިސްލާމިކް އިންޝުއަރެންސާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ ތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ހިންގަމުންދާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، މިމިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު ސެޝަނެކެވެ. * ފިޠުރު ޢީދުގެ ޢީދު ހަދިޔާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑާއި ޙަވާލުކޮށްފި : ފިޠުރު ޢީދުގެ ޢީދު ހަދިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި ފިޔަވަތި އާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިހަދިޔާތަކަކީ މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަށްޓަކައި މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތް މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާތީ، އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރި ހަދިޔާތަކެވެ. * މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މިރޭ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި : މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް މިރޭ ފަށައިފިއެވެ. ފޯރަމް ފެށުމަށް ހުޅުމާލޭ ހުރަވީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ. މިފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީތަކުން 150 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. * މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މާދަމާރޭ ފަށާނެ : ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މާދަމާރޭ ފަށާނެއެވެ. މާދަމާރޭ ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލްގައި ބާއްވާ ފޯރަމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  އަލް މަރުހޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ ތަޢުބީންގެ ޖަލްސާ
  2 މެއި 2019
  0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، މިއަހަރު މިނިވަންދުވަހު ފުޅަނދުބުރު ...
21 ޖުލައި 2019
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
07 ޖުލައި 2019
މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހާދިސާ ތަހުޤީޤުކޮށް ނިމެންދެން އިމަޖެންސީ ސަޕޯރޓް ...
22 ޖޫން 2019
ފިޠުރު ޢީދުގެ ޢީދު ހަދިޔާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ...
19 ޖޫން 2019
މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ...
13 ޖޫން 2019
މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މާދަމާރޭ ފަށާނެ
12 ޖޫން 2019
ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓްރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ...
12 ޖޫން 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ޢާއްމުކޮށްފި
28 މެއި 2019
ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހޯމް މިނިސްޓަރ ...
22 މެއި 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް