Ministry of Home Affairs

ނިއުޒީލެންޑްގެ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި - އިތުރަށް
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ނިއުޒީލެންޑްގެ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ...
28 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ މަޑަވެލީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރީލް 2016
ޗައިނާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރީލް 2016
އީރާނުގެ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި
14 އޭޕްރީލް 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ދި ޓީވީގެ ޚަބަރު ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ...
13 އޭޕްރީލް 2016
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރީލް 2016
"ވިޔަނުދިނުން" ސިލްސިލާގެ ދަށުން ނެރޭ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ފޮތް ނެރުއްވައިފި
12 އޭޕްރީލް 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް