ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2015 އޮކްޓޯބަރ 28 ން 29 ގެ ނިޔަލަށެވެ....

ކަޅުއޮށްފުންމި ބަންނަން ފަށައިފި

ކަޅުއޮށްފުންމި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިހާރު ވަނީ އޮޑީގެ ފަށަންދެމި ދެ މައްޔާ ހަރުކުރެވި އޮޑީގެ ވަވަށް ޖެހިފައެވެ. އޮޑިބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރ. އަލިފުށީ 9 ވަޑިން ބޭނުންކޮށްގެން ހދ. ނޭކުރެންދޫގައެވެ....

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 2015 ޖޫން 17 ގައި ހުޅުވާލުމާގުޅިގެން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލިކަން އެނގިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 2015 އޯގަސްޓް 30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކުރައްވާފައެވެ....

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާމަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވައި އެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވާ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއިޢުލާންގައިިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމާ، އަދި މިތަން ހިނގަމުން ގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ގެދަށުންކަން މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ....

އައު އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އިން އަލަށްހެދި އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ މައިގަޑު ހަތަރު ބަޔަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެންނެވެ....

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2015 އޮކްޓޯބަރ 28 ން 29 ގެ ނިޔަލަށެވެ....

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2015 އޮކްޓޯބަރ 28 ން 29 ގެ ނިޔަލަށެވެ.... [އިތުރަށް]

ކަޅުއޮށްފުންމި ބަންނަން ފަށައިފި

ކަޅުއޮށްފުންމި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިހާރު ވަނީ އޮޑީގެ ފަށަންދެމި ދެ މައްޔާ ހަރުކުރެވި އޮޑީގެ ވަވަށް ޖެހިފައެވެ. އޮޑިބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރ. އަލިފުށީ 9 ވަޑިން ބޭނުންކޮށްގެން ހދ. ނޭކުރެންދޫގައެވެ.... [އިތުރަށް]

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް މިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް 2015 ޖޫން 17 ގައި ހުޅުވާލުމާގުޅިގެން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލިކަން އެނގިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 2015 އޯގަސްޓް 30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކުރައްވާފައެވެ.... [އިތުރަށް]

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާމަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވައި އެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެެއްގެ ގޮތުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވާ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއިޢުލާންގައިިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމާ، އަދި މިތަން ހިނގަމުން ގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ގެދަށުންކަން މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.... [އިތުރަށް]

އައު އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އިން އަލަށްހެދި އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އިސްކަންދީފައިވަނީ މައިގަޑު ހަތަރު ބަޔަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެންނެވެ.... [އިތުރަށް]