ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވީ ހއ. އަތޮޅާއި ހދ. އަތޮޅު ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، ހއ....

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިންގެ މުޙައްމަދު އަފްޒަލް އާމިރު ހޮވިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިން ނޫހުގެ މުޙަންމަދު އަފްޒަލް ޢާމިރު 29 ވޯޓުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ އަވަސް އޮންލައިން އާއި ޗެނަލް 13 އިންނެވެ....

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ މީޑިއާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ނުހިމެނޭ ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށެވެ....

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓްލުން ފެބްރުއަރީ ތޭރަވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާތައް ފިޔަވައި، މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 10:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވެ....

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި

އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 2015 ވަނަ ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ ޚިލާފުވި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް (ޖޭޖޭޔޫ) ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ....

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވީ ހއ. އަތޮޅާއި ހދ. އަތޮޅު ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، ހއ....

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވީ ހއ. އަތޮޅާއި ހދ. އަތޮޅު ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި، ހއ.... [އިތުރަށް]

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިންގެ މުޙައްމަދު އަފްޒަލް އާމިރު ހޮވިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް އަވަސް އޮންލައިން ނޫހުގެ މުޙަންމަދު އަފްޒަލް ޢާމިރު 29 ވޯޓުން ހޮވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ އަވަސް އޮންލައިން އާއި ޗެނަލް 13 އިންނެވެ.... [އިތުރަށް]

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ މީޑިއާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ނުހިމެނޭ ނޫސްމަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށެވެ.... [އިތުރަށް]

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވުޓޯލުން