Ministry of Home Affairs
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  ހުރަވީ ދުވަސް
  2 މާރޗް 2017
  7 ދުވަހާއި 6 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ހޯމް މިނިސްޓަރ ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
12 ފެބްރުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ޢަލީ ...
04 ފެބްރުއަރީ 2017
މުލަކު އަތޮޅު "ފާންތަރި" އެވޯޑު ހަފްލާ ބާއްވައިފި
30 ޖެނުއަރީ 2017
ޤައިދީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ...
25 ޖެނުއަރީ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
11 ޖެނުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ...
03 ޖެނުއަރީ 2017
މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު މިއަދު ...
12 ޑިސެމްބަރ 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ޑިސެމްބަރ ދެ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ...
24 ނޮވެމްބަރ 2016
ދިއްދޫ ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކުރުން ބާއްވައިފި
15 ނޮވެމްބަރ 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް