Loading...
* ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި، ދެ ރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވި : ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއި، ފުލުހުންގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޢާއްމު މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. * މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި : މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރވެވަޑައިގެން، އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް ޢިމްރާން އަބުދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. * ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި : ޒުވާނުން ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ މިއަދު ތިނަދޫގައި ފެށި ޒުވާނުންގެ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. * ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ތިނަދޫގައި ފަށައިފި : ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ގދ.ތިނަދޫގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ތިންވަނަ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާރޒް އަލީ ނަޛީރެވެ. * މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް މަދު : މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޤާނޫނާ ޚިލާފްވެގެން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ 155 ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެވެ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  މިނިވަން ދުވަސް
  26 ޖުލައި 2019
  0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ތ.އަތޮޅުގައި ފުލުހުން ތިއްބަވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި، ...
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޒުވާން އުމުރުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ...
30 އޯގަސްޓް 2019
ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ފޯރަމް ތިނަދޫގައި ފަށައިފި
30 އޯގަސްޓް 2019
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ ...
26 އޯގަސްޓް 2019
ތ.އަތޮޅުގެ ދެރަށަކާއި، ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢު ހިންގަން އެހީދިނުމުގެ ...
21 އޯގަސްޓް 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ...
21 އޯގަސްޓް 2019
ކިނޮޅަހާއި، ވައިކަރަދޫ އަދި އަނގޮޅިތީމްގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ...
20 އޯގަސްޓް 2019
3 ރަށެއްގައި 3 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ...
19 އޯގަސްޓް 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް