މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓްލުން ފެބްރުއަރީ ތޭރަވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާތައް ފިޔަވައި، މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 10:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވެ....

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި

އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 2015 ވަނަ ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ ޚިލާފުވި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް (ޖޭޖޭޔޫ) ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ....

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 19 ވަނަ ބުރު މިއަދު ހއ. ދިއްދޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ހއ....

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ ހަފްތާ ބޭއްވުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަމުން ގެންދަވާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަދި އެކަންކަމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ....

މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް މ. ފ. ދ. އދ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އަތޮޅުގެތައް މަރާމާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވަނީ 2015 ވަނައަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިމަސައްކަތްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުން ގެންދަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށެވެ....

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓްލުން ފެބްރުއަރީ ތޭރަވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާތައް ފިޔަވައި، މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 10:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވެ....

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވުޓޯލުން

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ވޯޓްލުން ފެބްރުއަރީ ތޭރަވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީޑިއާގެ މެންބަރަކު ހޮވުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީން މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު އިޢުލާންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާތައް ފިޔަވައި، މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 2016 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 10:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެެވެ.... [އިތުރަށް]

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި

އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 2015 ވަނަ ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ ޚިލާފުވި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓަށް (ޖޭޖޭޔޫ) ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ.... [އިތުރަށް]

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 19 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ގެ 19 ވަނަ ބުރު މިއަދު ހއ. ދިއްދޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 11 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ހއ.... [އިތުރަށް]

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ ހަފްތާ ބޭއްވުމަށް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަމުން ގެންދަވާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އަދި އެކަންކަމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެކެވެ.... [އިތުރަށް]