Loading...
* ނޫސްބަޔާން: ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލުތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ 105 މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި : ...... * ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި : ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ޝަހީދންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް19 ން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ބާރު އަޅަމުންދާތީއެވެ. * ނ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ނިމިއްޖެ : ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ނިމިއްޖެއެވެ. ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފޯރަމް އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން 79 ޒުވާނުން ފުރިހަމަކުރިއެވެ. ފޯރަމްގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު 7 ދާއިރާއަކުން ސެޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. * މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ނ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި : މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ނ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްެން ވެލިދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ވެލިދޫގައި ފެށި ފޯރަމްގައި އަތޮޅުގެ 12 ރަށަކުން 80 އަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާން ލީޑަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. ފޯރަމްގެ ސެޝަންތައް އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ފެށި ނަމަވެސް ފެށުމުގެ ޙާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ ރޭ ނ. * މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި : މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދު ﷲ އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމިތް ޝާހުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާގައެވެ.
  • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
    ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފެބްރުއަރީ 27ން 29 އަށް ނ. ވެލިދޫގައި
    27 ފެބްރުއަރީ 2020
    0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
15 މާރޗް 2020
ނ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ...
29 ފެބްރުއަރީ 2020
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ނ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
27 ފެބްރުއަރީ 2020
މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބްރުއަރީ 2020
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
16 ފެބްރުއަރީ 2020
"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ...
24 ޑިސެމްބަރ 2019
ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
24 ޑިސެމްބަރ 2019
ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތުރުކީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަކާ ...
06 ޑިސެމްބަރ 2019
ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ...
29 ނޮވެމްބަރ 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް