Ministry of Home Affairs

ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ކޮންވޮކޭޝަން ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރ - އިތުރަށް
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ކޮންވޮކޭޝަން ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ހޯމް ...
26 މެއި 2016
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ...
26 މެއި 2016
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އެމްބަސެޑަރ ހޯމް މިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 މެއި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި މީދޫ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 މެއި 2016
އޯއެޗްސީއެޗްއާރުގެ ވަފްދު ހޯމްމިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 މެއި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި ...
17 މެއި 2016
މެލޭޝިޔާގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހޯމް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 މެއި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 މެއި 2016
ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ...
11 މެއި 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް