Ministry of Home Affairs

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ފުޅަނދުބުރު މިރޭ އޮންނާނެ - އިތުރަށް
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ފުޅަނދުބުރު މިރޭ އޮންނާނެ
27 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ...
25 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ...
25 ޖުލައި 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ޢާންމުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ...
25 ޖުލައި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕާކިސްތާނު އެމްބެސެޑަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2016
ހައުސިން މިނިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ސްޓްރީޓް އާރޓް ފެސްޓިވަލް ގެ ފޮޓޯ ...
17 ޖުލައި 2016
ހޯމް މިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2016
ފްރާންސަށް ދިން ޙަމަލާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުށްވެރިކޮށްފި
15 ޖުލައި 2016
މިނިވަން ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ޖޮއިންޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ...
23 ޖޫން 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް