Ministry of Home Affairs

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި - އިތުރަށް
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ...
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ރީޖަނަލް އެމްބެސެޑަރ، ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ...
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ބަނގްލަދޭޝް ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ...
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ސްރިލަންކާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ...
08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯކްގެ 2 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ...
07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ...
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
31 އޯގަސްޓް 2016
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގެ އިންތިޚާބު ގެ ...
30 އޯގަސްޓް 2016
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް