Loading...
* ފުލުހުން ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާ މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރާ ބަޔަކަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ : އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ޝަރަފްގެ ނިޝާނާއި ކުލަ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއަދު ފުލުހުންނާ މުހާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. * ޓްރެފިކަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި : ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މަގުމަތީގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމާއި، އެއްގަމު އުނޅަދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއި، ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. * ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި : ޖަލުގައިހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދދިވަޑައިގަތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މެދުފަންތީގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު މާފުށި ޖަލުގައި ފެށި 5 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. * ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި : ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބާއްވާ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. ވ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ކެޔޮދޫގައެވެ. * ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް : ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ވުޒާރާތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯމްމިނިސްޓްރީ ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ފަރީދާ މުޙައްމަދު ވަނީ މުޅިމުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދާފައެވެ.
  • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
    ޤައުމީ ދުވަސް
    29 އޮކްޓޯބަރ 2019
    8 ދުވަހާއި 5 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ފުލުހުން ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާ މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ ...
17 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޓްރެފިކަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
15 އޮކްޓޯބަރ 2019
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އިޞްލާހުކުރަން ...
13 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން ވ.އަތޮޅުގައި ...
09 އޮކްޓޯބަރ 2019
ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާގުޅިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ބޭއްވި އަތުލިޔުމުގެ ...
07 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޖަލުތަކަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ވެއްދުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އޮފިސަރަކު ...
03 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ...
03 އޮކްޓޯބަރ 2019
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ...
02 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޖަލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރެއްވުމަށް، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހޯމް ...
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް