Loading...
* 2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ : ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި މީހުން ބިނާ ކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދިވެހި ބަހާއި ޘަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމާއި ކުޅިވަރާއި ދީނީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢީއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. * ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން : ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:15 ގައި ވެލާނާގޭ ސަރަހައްދުން ފެށިގެންނެވެ. * މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް : 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:23 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް މިފަދަ އެންމެ ހިތާމަވެރި ކާރިސާ އެވެ. މިކާރިސާއަށް މިއަދު މިފުރުނީ 13 އަހަރެވެ. * ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ : ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 26 ޑިސެންބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 ގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. * ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފި : ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މައިދާނުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނާއިބު އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދެވެ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  ހުރަވީ ދުވަސް
  3 ޖުމާދުލްއާޚިރު 1439
  19 ފެބްރުއަރީ 2018
  33 ދުވަހާއި 9 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

2017 ވަނަ އަހަރު 139 ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
09 ޖެނުއަރީ 2018
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
26 ޑިސެމްބަރ 2017
މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް
26 ޑިސެމްބަރ 2017
ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތުގުޅާލުމުގެ ...
24 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފި
21 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ދުޢާއެއްކޮށްފި
19 ޑިސެމްބަރ 2017
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށާނެ
19 ޑިސެމްބަރ 2017
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފި
18 ޑިސެމްބަރ 2017
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ...
15 ޑިސެމްބަރ 2017
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް