Loading...
* ޑްރެސް ރިހާސަލަށް ފާސްދޫކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ : މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޑްރެސް ރިހާސަލް 2017 ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޑްރެސް ރިހާސަލް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ފާސްދޫކުރުން 2017 ޖުލައި 19، 20، 22، 23 މިދުވަސްތަކުގެ މެންދުރު 13:00 ން ފެށިގެން ހަވީރުގެ 18:30 ގެ ނިޔަލަށް ވެލާނާގޭ ތިރީގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. * ހޯމްމިނިސްޓްރީން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދިއާޓްސްއާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި : މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 2017 ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަންދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަރްޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އައިޓަމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސްއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އެމް. * 8 ވަނަ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރސް ބައްދަލުވުން އިފްތިތާހްކޮށްފި : 8 ވަނަ ސާކް ހޯމްމިނިސްޓަރސް ބައްދަލުވުން މިއަދު އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނާއިބު މުސާ ފަތުހީ އާދަމާއި މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހީމް ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. * ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރސް އަދި ހޯމް ސެކްރެޓަރީސްގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށިއްޖެ : ސާކް އިންޓީރިއާ ހޯމް މިނިސްޓަރސް / ހޯމް ސެކްރެޓަރީސްގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށޭނެއެވެ. ދެދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަންބޯގައި ބާއްވާ މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނާއިބު މުސާ ފަތުހީ އާދަމާއި މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހީމް ޙަމީދުއެވެ. * އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި : މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ހއ. އަދި ހދ. ގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުން ދަތުރެއް ފަށައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 9 ން 13 ގެ ނިޔަލަށް ކުރަމުން ގެންދާ މިދަތުރުގެ މަޤްސަދަކީ އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ އަތޮޅުގެތަށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕީ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  މިނިވަން ދުވަސް
  26 ޖުލައި 2017
  4 ދުވަހާއި 10 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ޑްރެސް ރިހާސަލަށް ފާސްދޫކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ
18 ޖުލައި 2017
ހޯމްމިނިސްޓްރީން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދިއާޓްސްއާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ...
18 ޖުލައި 2017
8 ވަނަ ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރސް ބައްދަލުވުން އިފްތިތާހްކޮށްފި
13 ޖުލައި 2017
ސާކް ހޯމް މިނިސްޓަރސް އަދި ހޯމް ސެކްރެޓަރީސްގެ 8 ވަނަ ...
12 ޖުލައި 2017
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
10 ޖުލައި 2017
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކާއެކު ...
03 ޖުލައި 2017
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެއިން ...
30 މެއި 2017
ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި
25 މެއި 2017
އީޔޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ތަކުގެ ސަފީރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ...
24 މެއި 2017
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް