Loading...
* ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ އެމުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއް- ހޯމް މިނިސްޓަރ : ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް، ފަރުދަށް، ޤައުމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ އެމުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. * ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި : "ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ. ކެމްޕެއިން މިއަދު ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. * ހުއްބުލް ވަޠަން ނުވަތަ ވަޠަންދެެކެ ލޯބިވުމަކީ ޤައުމަށް އުފަންވާ ޒިންމާދާރު ކޮންމެ މުޢާޠިނެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއް- ހޯމް މިނިސްޓަރ : ހުއްބުލް ވަޠަން ނުވަތަ ވަޠަންދެެކެ ލޯބިވުމަކީ ޤައުމަށް އުފަންވާ ޒިންމާދާރު ކޮންމެ މުޢާޠިނެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެންވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. * އިންސާނީ މުޖުތަމައުއެއްގެ ކުރިމަގު ބަލާނެ ލޯގަނޑަކީ ޒުވާނުން- ހޯމް މިނިސްޓަރ : އިންސާނީ މުޖުތަމައެއްގެ، އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ވަޠަނެއްގެ، އެނަޞްލެއްގެ މައިބަދައަކީ ޒުވާނުންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ އއ.މަތިވެރީގައި ނިމުނު މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އއ. * ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ސިޔާސަތުތަކެއް، އަމާޒުތަކެއް އެބައޮތް- ހޯމް މިނިސްޓަރ : ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަކާއި، އަމާޒުތަކެއް އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެންވިދާޅުވީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން މިއަދު ބޭއްވި 27 ވަނަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
  • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
    ޖުމްހޫރީ ދުވަސް
    11 ނޮވެމްބަރ 2019
    0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ...
04 ނޮވެމްބަރ 2019
ދޮގު ޚަބަރު ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
04 ނޮވެމްބަރ 2019
ހުއްބުލް ވަޠަން ނުވަތަ ވަޠަންދެެކެ ލޯބިވުމަކީ ޤައުމަށް އުފަންވާ ޒިންމާދާރު ...
29 އޮކްޓޯބަރ 2019
އިންސާނީ މުޖުތަމައުއެއްގެ ކުރިމަގު ބަލާނެ ލޯގަނޑަކީ ޒުވާނުން- ހޯމް ...
26 އޮކްޓޯބަރ 2019
ކުޑަކުދިންގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ސިޔާސަތުތަކެއް، ...
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
މިއަހަރުގެ 4 ވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މަތިވެރީގައި ފަށައިފި
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފެށޭނެ
24 އޮކްޓޯބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ...
21 އޮކްޓޯބަރ 2019
ފުލުހުން ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ އެދުމާ މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ ...
17 އޮކްޓޯބަރ 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް