Loading...
* ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ޝަރަފަށްޓަކާ ކޮންމެ ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ- ހޯމް މިނިސްޓަރ : ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ޝަރަފަށްޓަކާ ކޮންމެ ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. * ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ : ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޢާއްމުކުރެއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖްގައެވެ. * ޔޫއެންޑީޕީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ : ޔޫއެންޑީޕީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިއްޔެ ވަނީ މަސްލަހަތުވެރިންގެ މެދުގައި އޮންލައިން މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. * އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން- އިމްރާން : އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް، ކުށް ކުރުމުން ދުރުކުރަމަކީ، ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރި ދިރާސާ (ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް އިން ދި އޭރިއާ އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ފޯ ޗިލްޑްރަން)ގެ ހޯދުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމަށް ފޮނުއްވި ސްޓޭޓްމަންޓްގައެވެ. * ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ : ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްއަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޖަލުތަކުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ "ނެލްސަން މަންޑޭލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ" ގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްސް - ޔޫއެންއޯޑީސީ ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނެލްސަން މަންޑޭލާ ޑޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
  • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
    ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފެބްރުއަރީ 27ން 29 އަށް ނ. ވެލިދޫގައި
    27 ފެބްރުއަރީ 2020
    0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ...
01 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
26 ޖުލައި 2020
ޔޫއެންޑީޕީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
24 ޖުލައި 2020
އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ...
20 ޖުލައި 2020
ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެ ...
18 ޖުލައި 2020
"މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ...
18 ޖުލައި 2020
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
15 މާރޗް 2020
ނ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ޒުވާން ލީޑަރުންގެ ފޯރަމް ...
29 ފެބްރުއަރީ 2020
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތް ލީޑާރސް ނެޓްވޯކް ފޯރަމް ނ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
27 ފެބްރުއަރީ 2020
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް