Loading...
* ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތުރުކީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި : މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ތުރުކީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓީރިއާ ސުލޭމާން ޞޮއިލޫއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ތުރުކީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަކާ ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. * ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި : ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. * މާޒީވެދިޔަ ޞުލުޙަވެރިކަމާ އަމާންކަން އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހިއްޖެ، ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު އޮތީ ޒުވާން ލީޑަރުންނަށް- ހޯމް މިނިސްޓަރ : ރާއްޖޭގެ މިއަދު ހާލަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ހަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މައްޗަށްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ގުޅިގެން ބޭއްވި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށާއި، ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިސްވާރުންނަށް އިނާމް ދިނުމަށް ރޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. * މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގަމަށް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް ހޮވިއްޖެ : މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 11830 އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ބޭއްވި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. * މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުން މާދަމާ އޮންނާނެ : މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ޢާންމު މެންބަރެއް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން މާދަމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށްގެންދާނީ މާދަމާ (2019 ނޮވެމްބަރ 23) މެންދުރުފަހު 02:00 ން 03:00 އަށެވެ.
  • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
    ޖުމްހޫރީ ދުވަސް
    11 ނޮވެމްބަރ 2019
    0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތުރުކީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަކާ ...
06 ޑިސެމްބަރ 2019
ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓުވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ...
29 ނޮވެމްބަރ 2019
މާޒީވެދިޔަ ޞުލުޙަވެރިކަމާ އަމާންކަން އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހިއްޖެ، ބަދަލު ...
24 ނޮވެމްބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރުގެ މަގަމަށް ...
23 ނޮވެމްބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރު އިންތިޚާބު ...
22 ނޮވެމްބަރ 2019
މާލޭ ޖަލު އެނެކްސް 1 މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި
20 ނޮވެމްބަރ 2019
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ ޢާންމު މެންބަރު އިންތިޚާބު ...
18 ނޮވެމްބަރ 2019
އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ހުނަރާ ތަމްރީނަކީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ...
17 ނޮވެމްބަރ 2019
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރެވިގެންމިދަނީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ ...
14 ނޮވެމްބަރ 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް