Loading...
* ތ.އަތޮޅުގެ ދެރަށަކާއި، ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢު ހިންގަން އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި : ތ.އޮމަދޫއާއި، ދިޔަމިގިލީގެ އިތުރުން ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީން ތިން ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޅ.ކުރެންދޫއާއެކު ސޮއިކުރީ އެރަށު ޤަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ. * ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފި : ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ތ.ވޭމަންޑޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ތ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިބައްދަލުވުމުގައި 12 ރަށުން އަތޮޅާއި، ރަށުފެންވަރުގެ މުއައްސަޞާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. * ކިނޮޅަހާއި، ވައިކަރަދޫ އަދި އަނގޮޅިތީމްގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި : ރ.ކިނޮޅަހާއި، ހދ.ވައިކަރަދޫ އަދި ރ.އަނގޮޅިތީމްގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކިނޮޅަހަށް ފައިސާގެ އެހީ މިނިސްޓްރީން ދެނީ އެރަށު ހިތްފަސޭހަމައިޒާން ހެދުމަށެވެ. * 3 ރަށެއްގައި 3 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި : ތިން ރަށެއްގައި ތިން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާގެ އެހީދިނުމަށް މިއަދު ސޮއިކުރީ ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލާއި، އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލާއި، ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލާއެކުއެވެ. * މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 4 ކައުންސިލަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި : ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް 4 ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިހާތަނަށް ސޮއިކުރީ އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި،ނ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  މިނިވަން ދުވަސް
  26 ޖުލައި 2019
  0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ތ.އަތޮޅުގެ ދެރަށަކާއި، ޅ.ކުރެންދޫގައި މަޝްރޫޢު ހިންގަން އެހީދިނުމުގެ ...
21 އޯގަސްޓް 2019
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 13 ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ...
21 އޯގަސްޓް 2019
ކިނޮޅަހާއި، ވައިކަރަދޫ އަދި އަނގޮޅިތީމްގައި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ...
20 އޯގަސްޓް 2019
3 ރަށެއްގައި 3 މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ...
19 އޯގަސްޓް 2019
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 4 ކައުންސިލަކާއެކު ...
18 އޯގަސްޓް 2019
ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަކަތަކަށް ...
06 އޯގަސްޓް 2019
ހޯމް މިނިސްޓްރީން އީދު ފާހަގަކުރާނީ ހިންނަވަރުގައި
03 އޯގަސްޓް 2019
"ދިވެހި ސިޔާސީ ތާރީޚު ދެނެގަތުން" ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން
01 އޯގަސްޓް 2019
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
30 ޖުލައި 2019
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް