ހޯމް މިނިސްޓަރ ދިއްދޫއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ދިއްދޫއަށް މިކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް 2014" ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ....

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ މުޅިރާއްޖެއަށް ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ....

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢުމަރު ނަޞީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި އޮތް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގައި އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، އެރަށުގައި ހުރި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ....

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ ނޫސްމަޖައްލާ އަދި އޮންލައިން ނޫސްތަކަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭރުން ހިންގަމުންދާ ތަންތަންކަމުން މިފަދަ ތަންތަނުގެ ޝަކުވާ މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީ މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަންތަނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަކާއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާނެ ގޮތްތަކަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ....

ހޯމް މިނިސްޓަރ ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި ލ. ފޮނަދޫއަށް ދަތުރުފުޅެއްކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ކުޅުދުއްފުށްޓަށާއި އަދި ލ. ފޮނަދޫއަށް އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ތިލަދެކުނު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2015" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވަން ޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ....

ހޯމް މިނިސްޓަރ ދިއްދޫއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ދިއްދޫއަށް މިކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް 2014" ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ....

ހޯމް މިނިސްޓަރ ދިއްދޫއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫއަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ދިއްދޫއަށް މިކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް 2014" ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.... [އިތުރަށް]

28 ނޮވެމްބަރ 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭއްވި މުޒާހަރާ އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

Statement released by Ministry of Home Affairs of the Republic of Maldives regarding the MDP protest held on 28th November 2015

Statement released by Ministry of Home Affairs of the Republic of Maldives regarding the MDP protest held on 27th November 2015

27 ނޮވެމްބަރ 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭއްވި މުޒާހަރާ އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން