Loading...
* މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި : މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި އެކުންފުނީގެ ތަފާތު ސްކީމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. * ހޯމްމިނިސްޓްރީން އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރުތަކެއް މ. އަދި އދ. އަތޮޅަށް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ : ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން 2016 ވަނަ އަހަރު އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ސާކް މޮޑެލް ވިލެޖެއްގެ ގޮތުގައި މ.މުލައް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެރަށާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، މުލަކު އަތޮޅަށާއި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށް ދަތުރެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. * "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި "ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިފޯރަމް ބޭއްވުނީ މިމަހުގެ 9 ން 10 އަށެވެ. މިފޯރަމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން، ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ޔޫތް ލީޑާސް ނެޓްވޯކް އިން އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ފޯރަމެކެވެ. * ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި : ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، އަހަރީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ ކުރިން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކީ ބަންދުދުވަހެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ. * ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކަނބަލުންނަށް ވަނީ ފިނިފެންމަލަކާއެކު ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.
 • 33217523324739
  info@homeaffairs.gov.mv
  މިނިސްޓްރީއަށް ނުގުޅިއްޖެނަމަ މިނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ.
  7930101
 • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
 • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
  ޝަހީދުންގެ ދުވަސް
  1 ޝައުބާން 1439
  17 އޭޕްރީލް 2018
  26 ދުވަހާއި 11 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ...
18 މާރޗް 2018
ހޯމްމިނިސްޓްރީން އެހީދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރުތަކެއް ...
14 މާރޗް 2018
"ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން" މިނަމުގައި ފޯރަމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި
11 މާރޗް 2018
ކްލަބް/ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ ...
11 މާރޗް 2018
ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
08 މާރޗް 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ...
07 މާރޗް 2018
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ...
26 ފެބްރުއަރީ 2018
"ޖުމްހޫރީ ފަންސާސް، ހުރަވީ ބަހުސް" ގެ ނަމުގައި ބަހުސެއް ބާއްވަން ...
21 ފެބްރުއަރީ 2018
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ...
20 ފެބްރުއަރީ 2018
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް