ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މުޖުތަމައުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވައިފި

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މުޖުތަމައުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިމަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި، ޙަރަކާތްތެރި 7 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން 9 ބޭފުޅުން އަދި ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކް ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ....

އެމާޖިން ލީޑަރސް ނަމުގައި ފޯރަމެއް ފަށައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން އެމާޖިން ލީޑަރސްގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް މިއަދު  ފަށައިފިއެވެ.

މިފޯރަމްގެ މަޤްޞަދަކީ ޒުވާން ލީޑަރުން އުފެއްދުމާއި އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ....

އާރް.ޑީ.އެމް.އޯ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހަވާލުކުރެއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހައިކޯޓުގެ ގޮތްޕެއް ހެދުމަށްޓަކައި އާރް.ޑީ.އެމް.އޯ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހަވާލުކުރުމުުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި އެކު ސޮއިކުރައްވާފައެވެ....

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން ބަންދުކުރާމަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވައި އެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެވޭ މީހުން   ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެެއްގެ ގޮތުގައި ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހަމަޖައްސަވާ އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މިއަދު  އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއިޢުލާންގައިިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިކަމާ،  އަދި މިތަން ހިނގަމުން ގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ގެދަށުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ....

ޔޫތު ލީޑަރސް ނެޓް ވޯކުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

       ޔޫތު ލީޑާރސް ނެޓުވޯކުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙަންމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 2015 އޭޕްރީލް 8 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އެމިނިސްޓްރީން ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ....

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މުޖުތަމައުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވައިފި

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މުޖުތަމައުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިމަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި، ޙަރަކާތްތެރި 7 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން 9 ބޭފުޅުން އަދި ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކް ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ....

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގައުމީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ރީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ނޫސްތައް އުވާލުން

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީ.ޓީ.ސީ.ސީ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު (އީ.ޓީ.ސި.ސީ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ ގެ ފަރާތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި މިނިސްޓަރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރެވެ.... [އިތުރަށް]

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މުޖުތަމައުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވައިފި

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި މުޖުތަމައުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިމަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި، ޙަރަކާތްތެރި 7 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން 9 ބޭފުޅުން އަދި ޔޫތު ލީޑާސް ނެޓްވޯކް ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.... [އިތުރަށް]

އެމާޖިން ލީޑަރސް ނަމުގައި ފޯރަމެއް ފަށައިފި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުން އެމާޖިން ލީޑަރސްގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް މިއަދު  ފަށައިފިއެވެ.

މިފޯރަމްގެ މަޤްޞަދަކީ ޒުވާން ލީޑަރުން އުފެއްދުމާއި އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ގައުމިއްޔަތު އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ.... [އިތުރަށް]