Loading...
* ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވެބިނާއެއް ފަށައިފި : ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާ ހޭލުންތެރިކޮށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ އެއްދުވަހުގެ ވެބިނާއެއް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އިސްނަގައިގެން ރާވާ އެއް ދުވަހުގެ މި ވެބިނާއަކީ، ހަރުކަށި ފިކުރާއި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މުވާސަލާތުކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ދިވެހި މީޑިއާ އަހުލުވެރިކޮށް، ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ބާއްވާ ވެބިނާއެކެވެ. * ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި : ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިސެޝަންގައި މިނިސްޓްރީއާއި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 27 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. * ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ޝަރަފަށްޓަކާ ކޮންމެ ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ- ހޯމް މިނިސްޓަރ : ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ޝަރަފަށްޓަކާ ކޮންމެ ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވި ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާއިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. * ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ : ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޢާއްމުކުރެއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖްގައެވެ. * ޔޫއެންޑީޕީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ : ޔޫއެންޑީޕީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވުމަށް އިއްޔެ ވަނީ މަސްލަހަތުވެރިންގެ މެދުގައި އޮންލައިން މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.
  • މިނިސްޓަރަށް ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް 1515 އަށް އެސް. އެމް. އެސް ކުރައްވާ
  • ކުރިއަށް އޮތް ހަރަކާތް
    ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފެބްރުއަރީ 27ން 29 އަށް ނ. ވެލިދޫގައި
    27 ފެބްރުއަރީ 2020
    0 ދުވަހާއި 0 ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތްތައް
ފަހުގެ ޚަބަރު

ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ...
26 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް ...
23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ...
01 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
26 ޖުލައި 2020
ޔޫއެންޑީޕީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
24 ޖުލައި 2020
އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ...
20 ޖުލައި 2020
ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެ ...
18 ޖުލައި 2020
"މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ...
18 ޖުލައި 2020
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
15 މާރޗް 2020
މުހިންމު ލިޔުންތައް
އިތުރު ލިޔުންތައް